Regulamin

Regulamin sprzedaży programu on-line „Twój Domowy Trener”
Sprzedaż programu on-line „Twój Domowy Trener” za pośrednictwem strony internetowej https://domowytrener.pl  realizuje Monika Sobolewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MS.Creative Monika Sobolewska”, ul. Romanowskiego 42c/3, 81-185 Gdynia NIP: 9570937122
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail info@mscreative.pl oraz numerem telefonu +48 515 727 122

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Program – Program on-line pt. „Twój Domowy Trener”, którego właścicielem jest Sprzedawca,
2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
4. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Programu
5. Operator Płatności – PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza
5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.domowytrener.pl/regulamin
6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.domowytrener.pl
7. Sprzedawca – Monika Sobolewska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MS.Creative Monika Sobolewska”, ul. Romanowskiego 42c/3, 81-185 Gdynia NIP: 9570937122

§ 2 Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Programu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Programu.
2. Decydując się na zakup Programu, kupujący wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego Programu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tracąc ten sposób prawo odstąpienia od umowy.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
3. Do korzystania z Programu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
4. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3 WARUNKI FORMALNE
1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
a) dokonała zakupu Programu i dokonała rejestracji na stronie, do której dostęp otrzymała po zaksięgowaniu płatności,
b) ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie;
c) mieszka na terenie Polski;
d) która zaakceptowała Regulamin;
2. Program przeznaczony jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy przed przystąpieniem do korzystania z Programu ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do wykonywania podstawowych ćwiczeń fizycznych.
3. Program przeznaczony jest dla osób zdrowych. Użytkownik nie może posiadać chorób i dysfunkcji, które wykluczają jego aktywność fizyczną. W szczególności: wady serca, wady kręgosłupa, przepukliny, dysfunkcje narządu ruchu, przewlekłe schorzenia lub niewydolność układu oddechowego, przewlekłe choroby zapalne stawów lub posiadające protezy, a także urazy stanowiące przeciwwskazanie do podjęcia treningu, w tym osoby odbywające rehabilitację.
4. Program przeznaczony jest do samodzielnego wykonywania ćwiczeń. W trakcie trwania korzystania z Programu, Sprzedawca nie przewiduje możliwości kontaktu i konsultacji Użytkownika ze specjalistą – trenerem personalnym.
5. Sprzedawca nie może zagwarantować efektów Użytkownikowi, które uzależnione są od wielu czynników niezależnych od Sprzedawcy, między innymi od poprawności wykonywania ćwiczeń przez Użytkownika, jego kondycji oraz możliwości i uwarunkowań genetycznych.

§ 4 Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Program stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Programu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Programu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
3. Sprzedawca nie wyraża zgody na korzystanie z Programu osoby nieuprawnionej, czyli takiej, która nie dokonała zakupy, tym samym nie zawierając ze Sprzedawcą umowy.

§ 5 Zakup Programu
1. W celu zakupu Programu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1) dodać produkt do koszyka, klikając w przycisk „Kup Program”
2) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Program jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
5) kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Program.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Programu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6 Udostępnienie Programu

1. Zakupiony Program zostanie udostępniony Kupującemu na dedykowanej platformie dostępnej pod adresem https://www.domowytrener.pl/program przez okres 1 roku od dnia zakupu (365 dni).
2. Aby korzystać z Programu, należy utworzyć konto użytkownika używając swoich danych podanych przy zakupie Programu. Link i hasło dostępu do strony z Rejestracją użytkownika Kupujący otrzyma wraz z potwierdzeniem zakupu drogą mailową.
3. Indywidualne i jednorazowe hasło dostępu do strony Rejestracji zostanie udostępnione Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności.

§ 7  Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zgoda taka jest wyrażana przy składaniu zamówienia i jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego jako załącznik nr 1 niniejszego regulaminu., jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Program wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Program ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Programu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego jako załącznik nr 2 niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§9 Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.domowytrener.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1. 1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2. 2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3. 3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Własność intelektualna
1. Zawartość Strony stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i jako taki podlega ochronie prawnej.
2. Żadna część Strony, w tym w szczególności treść Programu nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
4. Konsument ma obowiązek korzystania z Programu i Strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2019
4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.


ZAŁĄCZNIK Nr  1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu Abonent powinien wpisać imię i nazwisko lub nazwę Abonenta , pełny adres pocztowy oraz, i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko Abonenta(-ów)

– Adres Abonenta(-ów)

– Podpis Abonenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić


ZAŁĄCZNIK Nr  2 do Regulaminu

Formularz reklamacyjny

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat (sprzedawca):
……………
……………
……………

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko:
Adres:
E-mail:
Tel.:
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia produktu:
Nazwa produktu:
Nr zamówienia:
Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

Kiedy wady zostały stwierdzone

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana produktu na wolny od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..
Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta